Skip to main content

Kişisel Veriler Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

AMAÇ

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ZOOM İTHALAT FOTOĞRAF VE AKSESUARLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ZOOM İTHALAT”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu metnin hedef kitlesi, zoomithalat.com isimli internet sitemizi kullanan tüm gerçek kişilerdir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. İsim, soyisim, email, telefon, adres vb. kişisel bilgileri içerir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz, internet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, siteyi analiz etmek, sitenin performansını arttırmak, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi, kullanım kolaylığı sağlamak, site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya sayfalarına paylaşımda bulunmak, açık rızanızın olması durumunda reklam – tanıtım – promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirebilmesi gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İnternet sitesi kullanıcılarının web sayfasını ziyaret etmesi sırasında kişisel verileriniz, ziyaretiniz amaç ve kapsamında, sitemizi kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamdaki çerezler yoluyla veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatlerine yönelik hukuki sebebe, ilgili kişilerle yapılan veya yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.

Ayrıca kişisel verileriniz, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeler ile 6698 sayılı Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenmektedir

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİME VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Bu metin kapsamında kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak üzere ve mevzuata uygun şekilde grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, veri sahibinin açık rızasına istinaden ve/veya KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle ZOOM İTHALAT tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR ŞÖYLEDİR:

Ø Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

Ø Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

Ø Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bilgi talep etme;

Ø Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve öğrenme,

Ø Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan düzeltmenin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

Ø KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

Ø İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

Ø Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle veri sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Veri sahipleri, yukarıda anılan haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini açıkça tespite yarar bilgi ve belgelerle birlikte “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu[A.T.1]”nu doldurup imzalayarak bizzat elden teslim edebilir veya noter kanalıyla Yeşilce Mahallesi Yunus Emre Caddesi Doğruel Plaza Apt. No: 4/3 Kâğıthane, İstanbul açık adresine gönderebilirler.

Başvurular, veri sahibince bizzat veya veri sahibince noterden hususi vekâletname verilmek suretiyle yetkilendirilmiş vekil aracılığıyla yapılabilecektirZOOM İTHALAT, veri sahibinin talebinin niteliğine göre başvuruyu değerlendirip, en geç otuz gün içinde neticelendirecektir.

Saygılarımızla,

ZOOM İTHALAT FOTOĞRAF VE AKSESUARLARI TİC. LTD. ŞTİ    Abone olmak için e-posta adresinizi girin

    Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Formu doldurarak Aydınlatma Metni'ni, Gizlilik ve Çerez Politikası'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.